កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល

សាវតា

កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (DAR) មានគោលបំណងគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងភ្នាក់ងារជំនាញនៅក្នុងស្រុក ក្រុងដៃគូ ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយការឆ្លើយតប ការសម្របសម្រួល និងគណនេយ្យភាព ដោយផ្តោតទៅលើការលើកម្ពស់ការផ្តល់សេវាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមួយចំនួន។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់ថវិកាដោយក្រសួងសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (BMZ) និងត្រូវបានអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់ (GIZ)។ ដៃគូរបស់គម្រោង រួមមាន គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) និងស្រុក ក្រុងមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ (MCS) ក៏ជាដៃគូរបស់កម្មវិធីកំណែទម្រង់ និងវិមជ្ឈការដែរ ដោយផ្តោត​លើសមាសភាគដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ BMZ។

កម្មវិធី DAR ជាកម្មវិធីបន្តពីគម្រោងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីលើកកម្ពស់ការបំពេញការងារ គណនេយ្យភាព និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (EU SPACE) នៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល និងវិមជ្ឈការមុន និងគម្រោងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (EU DAR)។

វិធីសាស្ត្រអនុវត្តកម្មវិធី

កម្មវិធីនេះអនុវត្តបន្តពីកម្មវិធីមុនៗ ដែលធ្លាប់បានជួយគាំទ្រដល់ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ និងគណនេយ្យភាព។ ក្នុងពេលដែលកម្មវិធី​កន្លងមក បានផ្តោតជាសំខាន់លើការផ្តល់យោបល់ដល់ស្ថាប័នដៃគូនៅថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការការរៀបចំគោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត កម្មវិធីនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះ នឹងផ្តោតជាចំបងលើការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ក្នុងបរិបទនេះ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងលើគោលនយោបាយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនោះត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពង្រឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សា និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល នឹងធ្វើការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជា-ធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅថ្នាក់ជាតិ។

នៅថ្នាក់ខេត្ត កម្មវិធីនឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកដៃគូ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីគាំទ្រដល់ពួកគាត់ ក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គម និងសេវារដ្ឋបាលនានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲបានកាន់តែប្រសើរឡើង។ កម្មវិធីក៏នឹងពង្រឹងផងដែរ ដល់រដ្ឋបាលខេត្ត  ដើម្បីឲពួកគាត់អាចអនុវត្ត និងអនុវត្តសាកល្បងនូវយន្តការនានា ដែលអាចសម្រួល​ដល់ការផ្តល់សេវា ប្រកបដោយភាពឆ្លើយតប និងគណនេយ្យភាព។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការងារនេះ កម្មវិធី នឹងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន ដើម្បីធានាថា ពួកគេបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការផ្តល់សេវានានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។   សេវារបស់ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីបង្កើនតម្លាភាព។

ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្មវិធីនឹងផ្តោតផងដែរ លើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នជំនាញនានា ព្រមទាំងរវាងក្រសួងស្ថាប័ន និងក្រសួងស្ថាប័ន ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរភាព។ កម្មវិធី នឹងគាំទ្រលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងក្រសួង ស្ថាប័នជំនាញនានា ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផ្តល់សេវាដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិក។

លទ្ធផលរបស់កម្មវិធី

ដោយសហការគ្នាជាមួយនឹងដៃគូថ្នាក់ជាតិ​ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួន កម្មវិធី DAR បានរៀបចំឯកសារនានា ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច និងមុខងារអណត្តិទូទៅរបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ការអនវត្តល្អៗរបស់ស្រុកដៃគូជាច្រើន ត្រូវបានចងក្រងដើម្បីចែករំលែកដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ និងថ្នាក់ជាតិ។ ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការពិតប្រាកដ របស់ស្រុក និងក្រុង ការសិក្សានានាត្រូវបានធ្វើឡើង និងវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជាក់លាក់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់រដ្ឋបាល និងក្រុមប្រឹក្សា។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវា ក៏ដូចជាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ ឯកសារនានាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង អាចទាញយកបានពីតំណខាងក្រោម៖

កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (DAR)

I. របាយការណ៍ និងការសិក្សានានា

II. ការអនុវត្តល្អៗអំពីការផ្តល់សេវារបស់

III. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

IV. ឯកសារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

គម្រោសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់គាំទ្រដល់កំណែទម្រង់វិមជ្ឍការ និងរដ្ឋបាល (EU DAR)

១. កញ្ចប់ឯកសារ អំពីការអនុវត្តមុខងារជាជម្រើសមួយចំនួនរបស់ស្រុក ដែលរួមមានការណែនាំ​ជាជំហានៗ​សម្រាប់ការអនុវត្ត និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា៖

២. ឯកសារព័ត៌មាន និងឯកសារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដើម្បីរំលេចអំពីប្រធានបទនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ៖

៣. របាយការណ៍នៃការសិក្សា និងមេរៀនដែលទទួលបានពីការអនុវត្តមុខងារអណត្តិទូទៅ

៤. ការអនុវត្តល្អៗអំពីការផ្តល់សេវា របស់ស្រុក ក្រុងដៃគូនៃគម្រោងសហភាពអឺរុបសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (អ៉ីយូដា)

៥.​ ឯកសារ/សម្ភារផ្សេងៗ ដែលផលិតដោយអ៊ីយូដា និងក្រុង ស្រុកដៃគូ៖

កម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីលើកកម្ពស់ការបំពេញការងារ គណនេយ្យភាព និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (EU SPACE)

១. ឯកសារបច្ចេកទេស និងឯកសារប្រឹក្សាយោបល់

២. កម្រងឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងកំណែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​

៣. របាយការណ៍ និងការសិក្សានានា