វេទិកាពិគ្រោះយោបល់ គ.ជ.អ.ប

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ គ.ជ.អ.ប - National Workshop On the Formulation of 2020 AWPB of NCDD
Last Post Info

ពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
Last Post Info

Please Login or Register