គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

Contract Awarded Notice Goods and Work (Jan to Dec 2017)

Contract Awarded Notice Consulting Services (Jan to Dec 2017)

Request for Expressions of Interest (REOI) One Provincial Finance Management Consultant

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Request for Expressions of Interest (REOI) One Provincial Operations and M&E Specialist and One Provincial Finance Management Consultant

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Request for Expressions of Interest (REOI) One PPCH Operations and M&E Specialist

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Request of Express of Interest: Information Technology Advisor and National Communication & Strategy Advisor

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

Invitation for Bids: For Upgrade Earth Road to Laterite Roads (Main Road) at Tipo 1 and Tipo 2, Kampong Thom Province Ref: LASED/NCDDS/W/SP/01/17

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបើកបររថយន្ត

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ការពិពណ៌នាការងារ (Job Descriptio … អានបន្ត

សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យ

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ការពិពណ៌នាការងារ (Job Descriptio … អានបន្ត

Administrative and Finance Assistant (AFA) – 3 Persons

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Provincial Project Officer, and Driver with National Committee for Sub-National Democratic Development

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ***** NATIONAL … អានបន្ត

Request for Expression of Interest: One Consultant for Annual Progress Survey

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត