ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ទីប្រឹក្សាជាតិឯកត្តជនរយៈពេលខ្លី ពីររូប (ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ២០២០)

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ****** គ … អានបន្ត

JOB ANNOUNCEMENT: Project officer

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ******* NATION … អានបន្ត

Request for Expression of Interest of Consulting Firm/NGO for Design and Develop Materials, Job Aids, and Coaching Tools

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Contract awarded notice: Individual Consultant (September – December 2019)

ផុតកំណត់

Contract awarded notice: Procurement of Services – Individual Consultant (IC) (September – December 2019)

ផុតកំណត់

Contract awarded notice: Goods (September – December 2019)

ផុតកំណត់

Contract awarded notice: Civil Work (September-December 2019)

ផុតកំណត់

Request for Expressions of Interest : One National Communication Consultant and One District Facilitator based in Chikreng District (MoI and SRP)

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ******* MINIST … អានបន្ត

 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST: 2 Provincial Operational Advisors based at LASED II Project Offices, 1) Kampong Thom and 2) Kampong Speu Provinces

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING National Commi … អានបន្ត

INVITATION FOR BIDS – (Ref.: LASED/NCDDS/W/NCB/12/19) For Construction of Community Natural Live Stream Storage 1 line: Dyke (L: 460m, TW: 5m, Single Concrete Box Culvert 1.50m x 2.00m x 5.50m with Lifting Gates Devices, One line of Spillway structure of 45m x 5m), at Prey Thom, KSP, Total: 1 line

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

INVITATION FOR BIDS – (Ref.: LASED/NCDDS/W/NCB/13/19) For Construction of Community Rain Water Storage at 1) Ksach Sar 1 line (L:230m, TW:5m), 2) Kiri Aphivath 1 line (L:160m,TW:5m), and 3) Sambok Kreal 1 line (Dyke L:110m, TW:5m) in KCH. Total: 3 lines

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

Request for Expression of Interest : Short-term National Individual Consultancy (Deadline : 06 Jan 2020)

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត