គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

តារាងតម្លៃសម្ភារៈសំណង់តាមខេត្តឆ្នាំ២០១៧

ផុតកំណត់

គោលបំណងការរៀបចំបញ្ជីតម្លៃសម្ភារៈស្ដង់ដារដើម្បី (១). កំណ … អានបន្ត