គម្រោង EmPower ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីដើម្បីសង្គមធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ព័ត៌មានទូទៅអំពីគម្រោង ឈ្មោះគម្រោង៖ ពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ … អានបន្ត

កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល

សាវតា កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងរដ្ឋបាល (DAR) មានគ … អានបន្ត

Local Governments and Climate Change (LGCC)

INTRODUCTION  Local Governments and Climate Change (LGC … អានបន្ត

One window service office (WB)

គម្រោងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ គឺជាសមាសភាគមួយ នៃគម្រោងអ … អានបន្ត

Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project (TSSD)

National Committee for Sub-national Democratic Developm … អានបន្ត

UN-Women

ប្រវត្តិ ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការ … អានបន្ត

Pilot Program for Climate Resilience (PPCR)

Background Recognizing the impacts of climate change on … អានបន្ត