សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច SRL

ផុតកំណត់

គម្រោងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ព … អានបន្ត