សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច SRL

ផុតកំណត់

គម្រោងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅជនបទតាមរយៈការពង្រឹងផែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព (SRL) នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប

ការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច TSC

—– ខេត្តសៀមរាប ——

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប

—– ខេត្តកំពង់ធំ —–

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកប្រាសាទបាល័្លង្ក ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ