សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក អ្នកសម្អាត ចំនួន០១រូប

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ —& … អានបន្ត

Request for Expression of Interest For National Consultant to Review and Revise I-SAF Supply-Side Operational Guideline (Short Term)

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

CONTRACT AWARDED NOTICE FOR GOODS

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន(TSC)សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខា្នតតូច

ផុតកំណត់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តលសេវាបច្ចេ … អានបន្ត

Request for Expression of Interest For National Senior Project Management and M&E Consultant (1 Post)

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

Wishes to Purchase: 115 Tablet Computers with warranty one year on hardware and 3 years on services

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

Request for Expression of Interest For National Administration Assistant Position (1 Post)

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

Invitation for Quotations – Printing and Delivery of ISAF Phase II Books and I4C Banners

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Job Announcement: Cambodia Nutrition Project (CNP) 6 Positions (Extension)

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Job Announcement: Senior Project Management Officer and Project Finance Officer

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Consulting Service Consultant Quality Selection (CQS) Contract Award Notice