សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ការឆ្នាំ​២០១៨ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ គណកម្មាធិការជ្រើសរើសអ្នកទទួលការ សេចក្តីប … អានបន្ត

ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០១៧

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប សូមជូនដំណឹងចំពោះអ្នកទទួលការនៅក្នុ … អានបន្ត