សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

សូមអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគសាលាខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧: ៣០នាទីល្ងាច ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ