សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

សូមអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគសាលាខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១៧: ០០នាទីល្ងាច ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ