សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ