គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

អាហារូបករណ៍ (JDS) សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ កម្ពុជាសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

ផុតកំណត់

គម្រោងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដោយ … អានបន្ត