សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ការឆ្នាំ​២០១៨ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

  1. គណកម្មាធិការជ្រើសរើសអ្នកទទួលការ
  2. សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកទទួលការ២០១៨