គម្រោងអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា – Cambodia Nutrition Project

The NCDDs has complete  a series of environmental and social (E&S) framework documents as a requirement for the Cambodia Nutrition Project phase-II (CNP-II) including Stakeholders Engagement Plan (SEP), Environmental and Social Management Plan (ESMP), Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF), and Environmental and Social Commitment Plan (ESCP). These E&S documents have been publicly disclosed in the NCDDS website as following http://ncdd.gov.kh/projects/cnp/. All interested parties can have access to these document in PDF and Word format. NCDDs would like to thank you in advance to all public who are interested and provide their valuable comments for improvement of these safeguards document.

Related Document

ENGLISH

Stakeholders Engagement Plan (SEP) – PDF

Environmental and Social Management Plan (ESMP) – PDF

Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) -PDF

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) – PDF

KHMER

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) – PDF

ផែនការ ស្តីពីការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ -PDF

ផែនការអនុវត្តសុវតិ្ថភាពសង្គម និងបរិស្ថាន

ផែនការ ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌផែនការជនជាតិដើមភាគតិច