គេហទំព័រលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បាននិងកំពុងត្រូវកែសម្រួលថ្មីឱ្យប្រសើរជាងមុន

INVITATION TO BID National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS) Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II) Wishes to Purchase: Infrastructure Equipment Bid No. LASED/NCDDS/G/SP/10/17

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Baseline Survey for Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LAED II

ផុតកំណត់

  KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING — … អានបន្ត

Consulting Services for improvement of detail survey, detail technical design of small-scale irrigation scheme in the selected priority sites

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួនមួយមុខតំណែង PITO

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ******* … អានបន្ត

NCDDs : Request for Expression of Interest To produce three one-minute videos about D&D Reform

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA Nation Religion King —— … អានបន្ត

Provincial Infrastructure Advisor (PIA)

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

INVITATION FOR BIDS : Land Preparation for Agriculture (ha) – Bulldozing, Levelling, Ploughing BID No: LASED/NCDDS/W/NCB/02/17

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING National Commi … អានបន្ត

ខេត្តព្រៃវែង DMA, DSO ចំនួនប្រាំមួយមុខតំណែង

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ******* … អានបន្ត