ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២១

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប សូមជូនដំណឹងចំពោះអ្នកទទួលការនៅក្នុ … អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង

សូមអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគសាលាខេត … អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

សូមអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគសាលាខេត … អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ

សូមអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគសាលាខេត … អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងទីចាត់ការ … អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ​អ្នក​ទទួល​ការឆ្នាំ​២០១៨ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ គណកម្មាធិការជ្រើសរើសអ្នកទទួលការ សេចក្តីប … អានបន្ត

ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០១៧

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប សូមជូនដំណឹងចំពោះអ្នកទទួលការនៅក្នុ … អានបន្ត