ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ ២០២១

Deadline

លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប សូមជូនដំណឹងចំពោះអ្នកទទួលការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជ្រាបថា ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ អ្នកទទួលការឆ្នាំ២០២១ និងចាប់ផ្តើមរៀបចំពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ដូចមាន ក្នុងតារាងខាងក្រោម។ លក្ខណៈវិនិច័្ឆយនិងដំណើរការ មាននៅផ្នែកខាងក្រោម បង្អស់។ មូលហេតុដែលនាំឱ្យសំណើដេញថ្លៃ គ្មានសុពលភាព និងឈ្មោះអ្នកទទួលការដែលមានសំណើគ្មានសុពលភាពច្រើនជាងគេ មានផ្តល់ជូន‹‹នៅទីនេះ››។ លេខកូដ ខេត្ត – Province សេចក្តីជូនដំណឹង  ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ បញ្ជីឈ្មោះបានអនុម័ត បញ្ជីឈ្មោះបានបដិសេធ  អក្សរកាត់   ឈ្មោះពេញ   NCDDS   លេខាធិការដ្ឋាន នៃគ.ជ.អ.ប   យោងលិខិត លេខ ០០១ សណក           NCDDS   លេខាធិការដ្ឋាន នៃគ.ជ.អ.ប   យោងលិខិត លេខ ០៨៨ សជណ          01  BMC បន្ទាយមានជ័យ Banteay … Read more