សេចក្ដីសម្រេច លេខ ៣១៩/២០ សសរ ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ កក្កដា ២០២០

សេចក្ដីសម្រេច លេខ១៦៧/២១ សសរ ស្ដីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​០៦០ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤ របស់​សាលា​ខេត្ត​កណ្តាល ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​គាំទ្រ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​ខេត្ត

លិខិត​ស្តីពី​ការ​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី និង​ភារកិច្ច​របស់​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​មូលនិធិ​ឃុំ សង្កាត់​ថ្នាក់​ខេត្ត ក្រុង

លិខិត​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​សមាសភាព​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​រាជធានី ខេត្ត ឡើង​វិញ និង​បន្ត​ដំណើរ​ប្រមូល និង​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង

សេចក្តី​កំណត់​ស្តីពី​របៀប​របប​ធ្វើការងារ​របស់​ក្រុមការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​ជាតិ (ក.គ.ជ)

បញ្ជី​មន្ត្រី​ជំនួយ​ការ​ក្រុម​គាំទ្រ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​ខេត្ត ក្រុង ដែល​ត្រូវ​ជ្រើសរើស

លិខិត​ស្តីពី​នីតិវិធី​ទូទាត់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​មន្ត្រី​ជំនួយ​ការ​ក្រុម​គាំទ្រ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព

លិខិត​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​ឡើង​វិញ​នូវ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​រាជធានី ខេត្ត និង​ការ​បង្កើត​ក្រុម​គាំទ្រ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​រាជធានី ខេត្ត

សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ជា​សមាជិក​ភាព​របស់​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព

សេចក្តី​ណែនាំ​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ​កែសម្រួល និង​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​ខេត្ត ក្រុង

សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​ជាតិ

នីតិវិធី​ស្តីពី​ការ​ស៊ើប​អង្កេត និង​ការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង​របស់​ក្រុម​ការងារ​គណនេយ្យ​ភាព​រាជធានី ខេត្ត

របាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់ក្រុមការងារគណនេយ្យភាព​រាជធានី ខេត្ត

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច

សេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២​

Grand Agreement on ISAF Phase 2

ផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ (២០១៩-២០២៣)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌគោលដៅ នៃការផ្តល់សេវា (រដ្ឋបាលឃុំ រដ្ឋបាលសង្កាត់ សាលាបឋមសិក្សា និងការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាព) និងផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក និងរដ្ឋបាលខណ្ឌនៃរាជធានី ខេត្តសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌគោលដៅ នៃការផ្តល់សេវា (រដ្ឋបាលឃុំ រដ្ឋបាលសង្កាត់ សាលាបឋមសិក្សា និងការផ្តល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាព) និងផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក និងរដ្ឋបាលខណ្ឌនៃរាជធានី ខេត្ត

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គំរូទម្រង់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងឆមាសស្តីពីការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម

តួនាទី​ ភារកិច្ចក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នែកតម្រូវការ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចូលផែនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមទៅក្នុងដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ និងការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការផែនការគណេនយ្យភាពសង្គមរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

តំបន់គោលដៅអនុវត្តផែនការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមឆ្នាំ២០២០