1. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម www.pdikampongcham.org
  2. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បួងឃ្មុំ www.pditbaungkhmum.org
  3. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែង www.pdistungtreng.com
  4. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិន www.pailininfo.com
  5. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត www.pdikampot.info
  6. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង www.inforkg.blogspot.com
  7. មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង www.pdibattambang.info