1. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB).
 2. កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី (AusAID).
 3. អង្គភាពអភិវឌ្ឍន៍កាណាដាអន្តរជាតិ (CIDA).
 4. ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសឌេណីស (DANIDA).
 5. ផ្នែកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (DFID).
 6. គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុប (EU).
 7. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់ (GIZ).
 8. GRET.
 9. ភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជប៉ុន (JICA).
 10. អង្គការ Pact កម្ពុជា (Pact Cambodia)
 11. ភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (SIDA)
 12. ជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្ម (IFAD)
 13. ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)
 14. មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន (UNFPA)
 15. អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជំនួយដល់កុមារ (UNICEF)
 16. អង្គការសហប្រជាជាតិជំនួយដល់មូលធន (UNCDF)
 17. អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ (UNDP)
 18. ធនាគារពិភពលោក (World Bank)
 19. គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC)
 20. ក្រុមការងារវិមជ្ឈការតាមរយៈភាពជាដៃគូ (WGPD)
 21. អង្គការភាពជាដៃគូសង្គមស៊ីវិល (CCSP)
 22. ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ (OWSO)
 23. ប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន