សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ពិធី​សម្ពោធ​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង​គាំទ្រ​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់