សេចក្តីជូនដំណឹង ការដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាសំណង់ ៖ រដ្ឋបាលឃុំកំពង់គោ សាលាស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

ផុតកំណត់