ខាងក្រោមនេះជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីមូលនិធិផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ 2021៖

Please click the bellow links to get the documents for NCDD Performance Based Grant Training 2021:

(ចុចដើម្បីទាញយក -Click to download)

Reference Documents