ខាងក្រោមនេះជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២០ គ.ជ.អ.ប ៖

Please click the bellow links to get the documents for NCDD National Workshop On the Formulation of 2020 AWPB:

(ចុចដើម្បីទាញយក -Click to download)