ពិគ្រោះ​យោបល់​ដើម្បី​អនុម័ត​កម្មវិធី​សំណង់​សាធារណៈ​សម្រាប់​ការ​គាំពារ​សង្គម

ភ្នំពេញ ១៨ ធ្នូ ២០១២៖ កម្មវិធីសំណង់សាធារណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារ សង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនងាយ រងគ្រោះនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកយកមកពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលា មួយ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២…

ភ្នំពេញ ១៨ ធ្នូ ២០១២៖ កម្មវិធីសំណង់សាធារណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រ និងជនងាយ រងគ្រោះនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកយកមកពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដើម្បីអនុម័តគាំទ្រសំណើស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីនេះ។

សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានសហការរៀបចំដោយ ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទដែលមានតួនាទី សម្របសម្រួលលើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គម និងគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) ដែលមានតួនាទីអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កម្មវិធីសំណង់សាធារណៈមានគោលបំណងផ្តល់នូវការគាំពារដល់ក្រុម គ្រួសារក្រីក្រ និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាការងារ

pwp-1

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់