លេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប ជាស្ថាប័នកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការលើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ តើមូលហេតុអ្វីបានជាលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប មិនបានក្លាយជាអង្គភាពថវិការតាមកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ ដែលអាចទទួលបានថវិកាមកអនុវត្តទាន់ពេល...  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 1:56 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:58 ព្រឹក

Leave a reply


Please Login or Register