ពាក់ព័ន្ធ​និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្រុង​ ស្រុក​ ថ្មី​ ដែល​មាន​ច្រើន​ ប៉ុន្តែ​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​ថ្នាក់​ក្រុង​ ស្រុក​ មាន​តិច​ ការិយាល័យ​ជំនាញ​ក៏ខ្វះ​ តេី​មាន​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដូច​ម្ដេច​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​ ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 3:13 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:54 ព្រឹក

Leave a reply


Please Login or Register