តាមបទបង្ហាញ ការអនុវត្តថវិកា នៅSNA សម្រេចបានតិច។ តើគួរមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការអនុវត្តថវិកាដែលផ្ទេរឲ្យ​SNAឲ្យបានដល់កម្រិតអតិបរមានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 10:33 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:58 ព្រឹក
 anonymous
(@anonymous)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 06/03/2023 12:55 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register