ដោយហេតុថា មានការដកថយរបស់ម្ចាស់ជំនួយក្នុងផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានផែនផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ដែរឬទេ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 3:54 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:54 ព្រឹក
 anonymous
(@anonymous)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 06/03/2023 12:55 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register