ក្រុង ស្រុក ខ្លះគ្មានការងារគណនេយ្យភាពសង្គមទេ តើនៅក្នុងឆ្នំ២០២០នេះ នឹងពង្រីកគ្រប់ក្រុង ស្រុកទូទាំងប្រទេសឬទេ?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 10:45 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 12:58 ព្រឹក
 anonymous
(@anonymous)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:46 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 06/03/2023 12:57 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register