ការចុះពិនិត្យ តាមដាន និងគាំទ្រថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការផ្ទេរមុខងារ តើគួរចុះនៅតាមគោលដៅ នៃរដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត/ក្រុង ស្រុក ឬនៅតាមមន្ទីរជំនាញរបស់ក្រសួង ស្ថាបន័សាមីនោះ..?  

 
 anonymous
(@anonymous)
Guest
Solved
Quote
Posted : 05/12/2019 8:21 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 01/11/2020 1:00 ព្រឹក
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 07/09/2021 6:44 ល្ងាច
 jhwsimys
(@jhwsimys)
Guest

1

ReplyQuote
Posted : 06/03/2023 12:57 ល្ងាច

Leave a reply


Please Login or Register