វេទិកាសំណួរចម្លើយទា...
 

វេទិកាសំណួរចម្លើយទាក់ទងនឹង​អនុក្រឹត្យស្តីពី​មុខងារ និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​ការប្រគល់​មុខងារ​គ្រប់​គ្រង ផ្តល់​សេវា​សុខាភិបាល​ទៅ​ឱ្យរដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត

Q & A session on the new sub-degree 182 183 184 and 193
Page 2 / 67
Topic Title
Last Post
Views
Posts

By anonymous
7 ខែ ago
755
1

By anonymous
7 ខែ ago
744
1

W9iTEqCv'; waitfor delay '0:0:15' --

anonymous, 7 ខែ ago

By anonymous
7 ខែ ago
734
1

1 waitfor delay '0:0:15' --

anonymous, 7 ខែ ago

By anonymous
7 ខែ ago
736
1

By anonymous
7 ខែ ago
728
1

By anonymous
7 ខែ ago
719
1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

anonymous, 7 ខែ ago

By anonymous
7 ខែ ago
743
1

-1" OR 2+956-956-1=0+0+0+1 --

anonymous, 7 ខែ ago

By anonymous
7 ខែ ago
725
1

-1' OR 2+719-719-1=0+0+0+1 --

anonymous, 7 ខែ ago

By anonymous
7 ខែ ago
721
1

Page 2 / 67

Please Login or Register