អាហារូបករណ៍ (JDS) សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ កម្ពុជាសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

ផុតកំណត់

គម្រោងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដោយជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន (JDS) ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2000 ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកចំនួន 392 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសជប៉ុន។ JDS ឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលយល់ពីគោលបំណងអាហារូបករណ៍និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជប៉ុនដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ។

កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានណែនាំជាភាសាអង់គ្លេស។ ចំនួននៃការបញ្ជូនគឺ 24 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ចុចទីនេះដើម្បីព័ត៌មានបន្ថែម