សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យា (IT) និងទីប្រឹក្សាស្រុកសែនជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ សម្រាប់ផអ៣ទី២

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ