សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការលទ្ធកម្មគ្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ នៃខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០២៤ (ខេត្តកោះកុង)

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ