សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ២០២៤ (ខេត្តតាកែវ)

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ