សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន(TSC)សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខា្នតតូច

ផុតកំណត់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តលសេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC)

លេខគម្រោង Project ID:
ឈ្មោះគម្រោង សន្តិសុខស្បៀង និងការគាំទ្រ ​ការស្តារឡើងវិញរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ៈពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជា (SRELFOOD Project2)
មុខតំណែងជ្រើសរើស អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឃុំ ចំនួន០៦រូប (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន ០១រូប ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ០២រូប ខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ០២រូប ខេត្តកំពង់ធំ ០១រូប)
រយៈពេលផ្តល់សេវា ចាប់ពី ៩-១២ ខែ (ផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសរហូតចប់ការអនុវត្ត100%)

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ