សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាសំណង់ ៖ ខេត្តកំពង់ធំ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ឃុំសំបូរណ៍