សូមគោរពជូន​ ឯកឧត្តម ឈួន សំរឹទ្ធិ អគ្គនាយកនៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរ​ជាតិ​ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុលនៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ