សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យ

ផុតកំណត់

លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ការពិពណ៌នាការងារ (Job Descriptio … អានបន្ត

Administrative and Finance Assistant (AFA) – 3 Persons

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Provincial Project Officer, and Driver with National Committee for Sub-National Democratic Development

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING ***** NATIONAL … អានបន្ត

Request for Expression of Interest: One Consultant for Annual Progress Survey

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

The announcement for the Invitation Expression of Interest (EoI) for the Special Service Provider (SSP) of the Livelihood Improvement Groups (LIGs) formation

ផុតកំណត់

The announcement for the Invitation Expression of Inter … អានបន្ត

Invitation for Bids: Construction of 8 Primary Schools BID No: LASED/NCDDS/W/NCB/07/17

ផុតកំណត់

National Committee for Sub-National Democratic Developm … អានបន្ត

INVITATION TO BID National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDDS) Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LASED II) Wishes to Purchase: Infrastructure Equipment Bid No. LASED/NCDDS/G/SP/10/17

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

Baseline Survey for Land Allocation for Social and Economic Development Project II (LAED II

ផុតកំណត់

  KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING — … អានបន្ត

Consulting Services for improvement of detail survey, detail technical design of small-scale irrigation scheme in the selected priority sites

ផុតកំណត់

KINGDOM OF CAMBODIA NATION RELIGION KING —— … អានបន្ត

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួនមួយមុខតំណែង PITO

ផុតកំណត់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ******* … អានបន្ត