រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប. បច្ចុប្បន្នភាព

(យោងអនុក្រឹត្រលេខ១៦ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃអនុគណៈកម្មាធិការរបស់ គ.ជ.អ.ប. ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤) 

 រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប ឆ្នាំ២០១០-២០២០