រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប បច្ចុប្បន្មភាព

(យោងអនុក្រឹត្រលេខ១១១ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃអនុគណៈកម្មាធិការរបស់ គ.ជ.អ.ប ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)

 

 រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប ឆ្នាំ២០១០-២០២០