1. ប្រកាសលេខ៦៨គ.ជ.វ.វ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ក្រុង
  2. សេចក្តីសម្រេច លេខ០២០សសរ/គ.ជ.វ.វ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពី ការតែងតាំងមន្ត្រី នៃក្រុមគាំទ្រកម្មវិធី នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (គ.ជ.វ.វ)
  3. សេចក្តីសម្រេចលេខ០៧៦សសរ/គ.ជ.វ.វ ចុះថ្ងៃីទ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការបន្ថែមតួនាទីក្រុមការងារ គ.ជ.វ.វ ជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  4. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែមសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (គ.ជ.វ.វ) ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ លេខនស/រកត/០៨០៧/៣៤២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧
  5. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ(គ.ជ.វ.វ) លេខនស/រកត/០៨០៦/៣៥៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦