1. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការនានា ចំណុះគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (NCSC) លេខ ១៤សសរ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១
  2. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីរបៀបរបបការងាររបស់ គណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (NCSC) លេខ០០៦សសរ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០១
  3. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែតម្រូវ​លើសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងគម្រូបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ លេខ៣៧សសរ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១
  4. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីគោលការណ៍សម្រាប់ការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ លេខ៥៣សសរ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២
  5. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រដល់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ សង្កាត់ក្នុងខេត្តចំនួន៧ លេខ ៦៦សសរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០២
  6. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីសវនកម្មគណនី និងសវនកម្មប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ សង្កាត់ លេខ៥៧សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣
  7. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើត ក្រុមការងារគណនេយ្យភាពមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ លេខ ០០២សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥
  8. ផែនការសកម្មភាពទី១ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ (គ ឃ ស) សម្រាប់អនុវត្តវិមជ្ឈការ លេខ១០គឃស ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១
  9. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគាំទ្រឃុំ សង្កាត់ លេខនស/រកត/០៥០១/១៧៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០១