អនុក្រឹត្យ​​លេខ ១១២​​ អនក្រ.បក​​ ចុះថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ​ស្តីពី​​ ប្រតិទិនឈប់​​សម្រាកការងារ​របស់​​មន្ត្រីរាជការ​​ និយោជិត កម្មករ​​ ប្រចាំឆ្នាំ ​២០២០​​​

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យលេខ ១១២ អនក្រ.បក ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០។

ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅឆ្នាំ២០២០ មានត្រឹម ២២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដោយកាត់បន្ថយចំនួន ០៦ថ្ងៃ ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងថ្ងៃសម្រាកពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ រហូតដល់ ០៤ថ្ងៃ។

សូមអានអនុក្រឹត្យលេខ ១១២ អនក្រ.បក ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់