ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឱ្យបានទាន់ពេលវេលា

អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាន ជំរុញឱ្យរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុងការរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឱ្យ​បានទាន់ពេ​ល​វេលា។

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់