អនុក្រឹត្យ​​​លេខ ​០៩ អន​ក្រ.បក ​​សី្តពី ​​ការកែសម្រួល​​ព្រំប្រទល់​​រដ្ឋបាល​​រវាងក្រុងតាខ្មៅ​​​ជាមួយស្រុកស្អាង​​ និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹងនៃ ខេត្តកណ្តាល​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក សី្តពី ការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងក្រុងតាខ្មៅ ជាមួយស្រុកស្អាង និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹងនៃ ខេត្តកណ្តាល។

សូមអានអនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក សី្តពី ការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងក្រុងតាខ្មៅ ជាមួយស្រុកស្អាង និងស្រុកកណ្តាលស្ទឹងនៃ ខេត្តកណ្តាល៖

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់