វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការរៀបចំ និងកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងរាជធានី ខេត្ត

ខេត្តកំពង់​ចាម៖ អង្គភាព​វិភាគ​ និងអភិវឌ្ឍន៍គោល​នយោបាយ​ នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ​បា​ន​រៀបចំ​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​គ្រូ​បង្គោល​រាជ​ធានី ខេត្ត​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តីពី​ «រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​រាជធានី​ ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ»  នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម កាលពីថ្ងៃទី០២-០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយមាន​អ្នកចូលរួមប្រមាណជា ៧៤នាក់ (ស្រី៖ ១០នាក់)។

ជារួម​ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ​ ផ្តោតសំខាន់​ទៅលើការពន្យល់នីតិវិធី​ដែល​មាន​ក្នុង​សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសទាំង៦​ ដូចតទៅ៖

១. ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​រាធានី

២. ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ខេត្ត

៣.​ ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ខណ្ឌ

៤.​ ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ស្រុក

៥. ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ក្រុង

៦. ការ​រៀបចំ​ និង​កសាង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ឃុំ សង្កាត់

 

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់