ទាញយកឯកសារ៖ គោលនយោបាយ ស្តីពី​ សុវត្ថិភាព​បរិស្ថាន និង​សង្គមសម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកឯកសារ៖ គោលនយោបាយ ស្តីពី​ សុវត្ថិភាព​បរិស្ថាន និង​សង្គមសម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

ភាសាខ្មែរ
http://ncdd.gov.kh/…/…/06/NCDDS_-ESS-Policy_KH24.04.2019.pdf

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់