ទាញយកឯកសារ៖ គោលនយោបាយ​ ស្តីពី​ ការ​លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

ទាញយកឯកសារ៖ គោលនយោបាយ​ ស្តីពី​ ការ​លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៩

សម្រាប់ភាសាខ្មែរ
http://ncdd.gov.kh/…/NCDD_Policy_on_Promotion_of_Gender_Kh.…

សម្រាប់​ភាសាអង់គ្លេស
http://ncdd.gov.kh/…/NCDD_Policy_on_Promotion_of_Gender_En.…

ព័ត៌មានថ្មីៗ + បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់